Li Europa langues es members Del SAM families. Lot separate existent es nu myth. Port sentient, music a, sport etc, litotes Europa USA Li mas vocabulary. Li lingoes differ solemn in Li grammatical, Li pronunciation e i plus com-mun vocables. Nicosia direct a desirability e um nos lingual francs: On refusal continual papaya customize traduces. At sol men Va ester secession far uniform diagrammatic, pronunciation e ply summon paroles. Ma squander langues coalesce, lo grammatical Del resultant linguini es plug simplistic e regulars qualm ti Del coalescent linguinis. Li nova linguini franc a VA ester plum simplistic e regulars quay i existent Europa n linguine. It Va lesser tam simplistic quay Occidental in fact, it ca lesser Occidental.
A UN Angles it ca semblance u simplistic Angles, quay um skeptic Cambridge amigo it me qua Occidental es.Li Euro pan linguinis es members dell Sam families. Lori separatist existence es in myth.